Diecezjalny Regulamin Cmentarza Parafialnego Parafii p.w. Narodzenia NMP
w Popowie Kościelnym

Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy; jest też
miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, dlatego Kościół otacza go szczególną troską.
Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie. Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się ten Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 2 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja
1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29,
póz. 1542 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 3, art. 23 i art. 24 Konkordatu miedzy Stolicą
Apostolską i Rzeczypospolitą Polską z 28 lipca 1 993r. (Dz. U. Nr 51, póz. 318) stanowi się,
co następuje :

§ 1.
Katolicki Parafialny Cmentarz Grzebalny, zwany dalej „Cmentarzem”, jest własnością Parafii
p.w. Narodzenia NMP w Popowie Kościelnym, zwanej dalej „Parafią”.

§ 2.
1. Proboszcz Parafii p. w. Narodzenia NMP w Popowie Kościelnym sprawuje jednoosobowo
Zarząd nad Cmentarzem i jest Kierownikiem Cmentarza.
2. Dokumentację Cmentarza i wszelkie sprawy nie zastrzeżone w Regulaminie dla Zarządu
Cmentarza prowadzi Kierownik Cmentarza.

§ 3.
1. Cmentarz jest otwarty codziennie.
2. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny wynikający z
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r.w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

§ 4.

1. Kierownik Cmentarza troszczy się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Cmentarza.
Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa
na osobie dysponującej grobem.
2. Posegregowane śmieci należy składać do pojemników.
3. Kierownik i Zarząd Cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń.
4. Prawo do indywidualnego ubezpieczenia grobu spoczywa na dysponencie grobu.
5. Kierownik i Zarząd Cmentarza nie odpowiadają za szkody na grobach powstałe na skutek
klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy
pozostawione bez nadzoru, a także za szkody, które nie są następstwem ich zaniedbania lub
zaniechania.
6. Przebywanie na Cmentarzu w czasie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych,
takich jak: wichura, gołoledź, śnieżyce itp. wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
7. Cmentarz wyposażony jest w punkty czerpania wody. Woda z ujęć na terenie Cmentarza nie
nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do podlewania roślin i do innych celów
gospodarczych.
8. Każdy grób powinien mieć ujawnionego w dokumentacji Cmentarza dysponenta grobu a
ponadto powinien być czytelnie oznakowany, posiadać umieszczoną w widocznym miejscu
informację dotyczącą osoby zmarłej z podaniem jej imienia i nazwiska oraz datą zgonu.

§ 5.
1. Na terenie Cmentarza zakazuje się, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia Kierownika
Cmentarza, dokonywania jakichkolwiek prac remontowych, budowlanych i kamieniarskich.
2. Należy uzyskać pisemne zezwolenie Kierownika Cmentarza na wszelkie czynności
wykonywane na Cmentarzu, a w szczególności.:
1/. urządzenie pogrzebu,
2/. ekshumację zwłok, bądź ich przeniesienie do innego grobu,
3/. budowę nowego grobowca, pomnika, nagrobka lub katakumby,
4/. remont grobowca, pomnika i nagrobka dotyczący w szczególności wymiany płyty,
tablicy bądź wykonanie innych tym podobnych prac,
5/. budowę chodników, ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie,
6/. sadzenie drzew.
3. Bez zgody Kierownika Cmentarza nie wolno kopać i odkrywać grobów, chować zwłok lub
ludzkich szczątków. Prace te można rozpocząć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i terminu z
Kierownikiem Cmentarza oraz zgodnie z uzyskanym zezwoleniem.
4. Zezwolenie na wykonanie prac, o których mowa w ust.2 traci swoją ważność po upływie
trzech miesięcy od daty jego wydania.
5. W czasie wykonywanych prac na Cmentarzu wykonawca powinien mieć ze sobą zezwolenie,
które winien okazywać Kierownikowi Cmentarza lub jego delegatowi.

§ 6.
1. Wykonanie prac remontowych, budowlanych i kamieniarskich nie może zakłócać spokoju i
powagi Cmentarza oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
2. Prace remontowe, budowlane i kamieniarskie można wykonywać wyłącznie w dni
powszednie od godziny 8.00 do 18.00, z wyłączeniem okresu od 25 października do 4 listopada
oraz dni ustawowo wolnych od pracy i w święta kościelne. Prace prowadzone w ww. czasie będą traktowane jako nielegalne.
3. Prace remontowe, budowlane i kamieniarskie mogą być wykonywane wyłącznie przez
dysponenta grobu albo upoważnione przez niego podmioty gospodarcze na podstawie
udzielonego pisemnego pełnomocnictwa lub umowy.
4. Prace przy kopaniu grobów, w których spoczywają zmarli, mogą być wykonane wyłącznie
przez firmę upoważnioną przez Kierownika cmentarza lub firmę cmentarną lub pogrzebową
wskazaną przez dysponenta grobu na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa lub
umowy.
5. Na grobach można ustawiać nagrobki i pomniki o wymiarach nieprzekraczających granic
powierzchni grobu.
6. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku
wykonywania prac.
7. Przygotowywanie, mieszanie i składowanie zaprawy betonowej bezpośrednio przy grobie i na
alejkach cmentarnych może być dokonywane jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
zabezpieczeń wykluczających zniszczenie, uszkodzenie lub zabrudzenie grobów i terenu
Cmentarza. Materiały sypkie wolno składować wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych
(plandekach). Przygotowywanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych
pojemnikach.
8. Nadmiar ziemi, gruzu oraz śmieci pochodzące z prac kamieniarsko-budowlanych musi być
wywieziony poza teren Cmentarza przez firmę wykonującą roboty, a teren objęty pracami
uporządkowany. Odpowiedzialność za taki stan rzeczy spoczywa na osobie, która uzyskała
zgodę na remont lub rozbiórkę nagrobka.
9. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach remontowych, budowlanych i
kamieniarskich do pojemników ustawionych przy Cmentarzu lub w bezpośrednim jego
sąsiedztwie.
10. Kierownik Cmentarza ma prawo na terenie Cmentarza do kontroli pojazdów, sprzętu,
przewożonych i przenoszonych materiałów oraz do kontrolowania, czy prace wykonywane są
zgodnie z wydanym zezwoleniem i przez upoważnione do tego osoby (podmioty gospodarcze) .

§ 7.
1. Na terenie Cmentarza zakazuje się :
1/. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
2/. zaśmiecania terenu, w tym wysypywania śmieci poza przeznaczone do ich
składowania pojemniki,
3/. niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
4/. ustawiania ławek, płotów itp. naniesień utrudniających komunikację i ruch pieszy,
5/. zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu,
6/. przemieszczania nagrobków bez zezwolenia Kierownika Cmentarza.
7/. przenoszenia, niszczenia lub zabierania z Cmentarza wszelkich trwałych elementów
jego wystroju (np. elementów nagrobków) oraz elementów małej architektury,
8/. przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki rodziców,
9/. prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, czy zarobkowej,
10/. umieszczania reklam, prowadzenia akwizycji i rozkładania wizytówek,
11/. sadzenia i usuwania drzew,
12/. wypalania śmieci,
13/.wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren Cmentarza bez zezwolenia Kierownika
Cmentarza,
14/. jazdy rowerami i innymi pojazdami jednośladowymi,
15/. wprowadzania zwierząt,
16/. palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania środków odurzających,
17/. przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie,
18/. uprawiania żebractwa,
19/. stosowania środków chemicznych do niszczenia zieleni i owadów
2. Każda osoba, która naruszając zakazy określone w ust.1 spowoduje szkody materialne na
terenie Cmentarza obowiązana jest do ich pokrycia w pełnej wysokości.

§ 8.
1. Na Cmentarzu pobierane są opłaty za :
1/. wykupienie miejsca pod grób, zwane „placowym”,
2/. przedłużenie okresu dysponowania grobem,
3/. na pielęgnację i ochronę drzewostanu
4/. wydanie zezwolenia na wykonywanie wszelkich prac remontowych, budowlanych i
kamieniarskich oraz za sprawowanie nadzoru nad tymi pracami,
5/. wywóz śmieci,
6/. korzystanie z terenu i urządzeń Cmentarza przez osoby fizyczne i podmioty
gospodarcze wykonujące usługi pogrzebowe i cmentarne,
7/. nadzór nad ekshumacją zwłok,
8/. dokonanie wpisu w dokumentacji Cmentarza o zmianie dysponenta grobu.
2. Wysokość opłat, o których mowa w ust.1 ustala Zarząd Cmentarza w porozumieniu z
Kierownikiem Cmentarza w zależności od zakresu zgłaszanych prac i na podstawie kosztów
związanych z utrzymaniem cmentarza, a do ich pobierania jest uprawniony Kierownik
Cmentarza.
3. Opłaty, o których mowa w ust.2 powinny być uiszczone wraz ze zgłoszeniem wniosku w
sprawach, o których mowa w ust.1.
4. Informację o wysokości opłat można uzyskać w kancelarii parafii narodzenia NMP w
Popowie Kościelnym. Opłaty przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów administracji
Cmentarza.

§ 9.
1. Przez wykupienie miejsca pod grób nie nabywa się prawa własności tego miejsca, a osoba
uiszczająca opłatę staje się jedynie dysponentem tego miejsca przez okres 20 lat.
2. Kolejne opłaty za wykupienie miejsca pod grób wnosi się w roku kalendarzowym, w którym
wygasa ważność poprzedniej opłaty.
3. Po upływie okresu wykupienia miejsca, dysponent grobu powinien, bez wezwania, wnieść
opłatę za następny 20-letni okres a Zarząd Cmentarza nie ma obowiązku powiadamiania
dysponenta grobu o upływie tego okresu.
4. Opłaty za wykupienie miejsca pod grób nie podlegają zwrotowi.
5. Dysponent grobu murowanego, który nie czyni opłat na przedłużenie okresu dysponowania
grobem po upływie okresu 20 lat, wnosi roczną opłatę na utrzymanie zieleni na cmentarzu.
6. Osoba ubiegająca się o dysponowanie istniejącym grobem winna udokumentować swoje
prawo poprzez złożenie Kierownikowi Cmentarza niezbędnych dokumentów i oświadczeń.
7. Wszelkie konsekwencje prawne wynikające z działań podejmowanych przez osoby
nieuprawnione do dysponowania grobem obciążają te osoby.
8. W przypadku braku dysponenta grobem decyzje dotyczące grobu podejmuje Zarząd
Cmentarza.
9. Jeżeli upłynie 20-letni okres uprawniający do dysponowania grobem i nie zostanie uiszczona opłata przedłużająca ten okres, to przyjmuje się, iż nastąpiła rezygnacja z dalszego użytkowania grobu a miejsce to przechodzi do dyspozycji Zarządu Cmentarza. W takiej sytuacji prawo użytkowania grobu może być przekazane innej osobie.
10. W przypadku nie zapłacenia opłaty na następne 20 lat za miejsce pod grób, o dalszym
przeznaczeniu grobu decyduje Zarząd Cmentarza. Może go użyć do pochowania innej osoby lub przywrócić prawo do grobu po wpłaceniu zaległej opłaty. Decyzja w tym zakresie podejmowana jest nie wcześniej, niż po upływie jednego roku od upływu terminu uiszczenia zaległej opłaty.
11. Po wygaśnięciu prawa do dysponowania grobem jego dotychczasowy dysponent
zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka lub grobowca.
Jeżeli nie uczyni tego w ciągu 24 miesięcy od dnia wygaśnięcia prawa do dysponowania
grobem, to naniesienia te przechodzą na własność Zarządu Cmentarza a dotychczasowy
dysponent grobu traci prawo żądania ich zwrotu lub zapłaty odszkodowania.
12. Jeżeli grób jest zniszczony i zaniedbany Zarząd Cmentarza ma prawo wezwać dysponenta
grobu do jego naprawy wyznaczając półroczny termin na wykonanie niezbędnych prac. W razie
odmowy lub braku możliwości skontaktowania się z dysponentem grobu Zarząd Cmentarza
upoważniony jest do likwidacji grobu. W takiej sytuacji prawo do miejsca po zlikwidowanym
grobie Zarząd Cmentarza może przekazać innej osobie a szczątki osób zmarłych z takiego grobu będą chowane w tym samym miejscu, w którym zostały znalezione.
13. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§ 13.
1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na warunkach określonych w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r. w sprawie sposobu przechowywania
zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 75, poz.405) w następujących przypadkach :
1/. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem
właściwego inspektora sanitarnego,
2/. na zarządzenie prokuratora lub sądu,
3/. na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu
Cmentarza na inny cel.
2. Ekshumacja zwłok jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia a
przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych.
3. O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić właściwego powiatowego inspektora
sanitarnego, który może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie niż określony w ust.2
przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności.
4. Nadzór nad ekshumacją zwłok wykonuje właściwy powiatowy inspektor sanitarny przy
udziale Kierownika Cmentarza.
5. W przypadku przeprowadzenia ekshumacji miejsce to pozostaje do dyspozycji Zarządu
Cmentarza, a dysponent grobu nie ma prawa do żądania zwrotu opłaty, w tym 20-letniej za
wykupienie miejsca pod grób.

§ 14.
1. Grobowce na wolnym placu winny być wybudowane w ciągu 12 miesięcy od przydzielenia
miejsca. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi do dyspozycji Zarządu
Cmentarza a dysponent grobu nie ma prawa do żądania zwrotu opłaty za wykupienie miejsca
pod grób.
2. Kształt grobowców, pomników i nagrobków oraz umieszczone na nich napisy i użyta
symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru Cmentarza.
§ 15.
1. Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu Kierownikowi
Cmentarza wymaganych dokumentów, w tym odpisu karty zgonu.
2. W wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie
dokumenty niezbędne do pochowania, a wystawione w obcym języku, winny być przedłożone z
wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.
§ 16.
Skargi i wnioski dotyczące spraw objętych Regulaminem rozpoznaje Zarząd Cmentarza.
§ 17.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i
chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz.687; ze zm.).
§ 18.
Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce – Wydział Kultury i Sztuki – Wojewódzki
Konserwator Zabytków z dnia 30.01.1986 r., Cmentarz Parafialny Rzymskokatolicki w Popowie
Kościelnym został wpisany do rejestru zabytków.
W związku z powyższym zostały też zaostrzone pewne wymogi stawiane przez WUOZ tak
zarządcy, w tym też administratorowi cmentarza.
To wszystko wymusza także na osobach odpowiedzialnych za ten obiekt dodatkowe środki
ostrożności i zaostrzenie przepisów i warunków stawianych więc przez zarządcę cmentarza i
administratora wobec osób podejmujących jakiekolwiek prace na cmentarzu, jak i wszystkim
właścicielom grobów i osobom przebywającym na cmentarzu.
§ 19.
Regulamin został opublikowany na stronie internetowej Parafii oraz jest do wglądu w siedzibie
Kierownika Cmentarza.
§ 20.
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2016 roku i tym samym tracą moc
wszelkie inne uregulowania wewnętrzne dotyczące Cmentarza.

Ks. Remigiusz Stacherski
/Proboszcz i Kierownik Cmentarza /

Popowo Kościelne, 1 listopada 2016 r. ; aktualizacja Regulaminu z dnia 07.02.2017 r. Ps. Regulamin niniejszy został opracowany i sporządzony zgodnie z odpowiednimi Uchwałami XLIII Synodu Diecezji Płockiej.